Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van BetaalSociaal zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met BetaalSociaal.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met BetaalSociaal aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.


Artikel 2 Gebruiksbeperkingen
2.1 De gebruiker van BetaalSociaal zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van digitale content. Het is niet toegestaan campagnes te starten:
• met een pornografische of seksueel getinte inhoud.
• met gambling / gokken gerelateerde inhoud
• met drugs gerelateerde inhoud
• met "snel rijk worden methode” inhoud
• met Multi Level Marketing inhoud
• met leningen of loterijen
• met campagnes waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden
• die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads.
• met inhoud of verwijzing naar een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen.
• die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen. 


2.2 BetaalSociaal behoudt zich het recht om campagnes op inhoud te controleren. De campagne wordt in dergelijke gevallen stopgezet met een maximum van 24 uur, tenzij de inhoud niet voldoet aan de voorwaarden onder Artikel 2. In dat geval zal de campagne niet worden gestart en wordt contact opgenomen met de gebruiker.


Artikel 3 Misbruik
3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is BetaalSociaal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de campagnes van de gebruiker stil te leggen.
3.2 Indien BetaalSociaal schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
3.3 BetaalSociaal heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren. 


Artikel 4 Opzeggen overeenkomst
De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan via de 'opzeglink' in de beheeromgeving.


Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan BetaalSociaal kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.
5.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op BetaalSociaal.


Artikel 6 Vermelding
BetaalSociaal behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar betaalsociaal.nl


Artikel 7 Geschillen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 8 Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.